Јавне набавке 2017

Јавне набавке у отвореном поступку

Електрична енергија

Радови на реновирању свлачионица и ходника Ледене дворане

Услуга осигурања имовине, возила и лица

Радови на реновирању свлачионица, гардеробе и холова базена

Радови на санацији електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане ЈП “СПЦ Војводина”

Радови на инвестиционом одржавању цевног развода у инсталационом каналу

Јавне набавке мале вредности

Услуге студентских и омладинских задруга

Горива

Соне киселине

Нејодирана со

Канцеларијски материјал

Фреон

Услуга испитивања здравствене исправности воде на отвореним и затвореним базенима

Материјал за свакодневно одржавање хигијене у објекту

Електроматеријал

Студија изводљивости аква парка и хотела на парцели ЈП “СПЦ Војводина”

Услуга чишћења

Делови за филтерско постројење СЦ “Сајмиште”

Материјал за чишћење, Партија 2: специјална средства за чишћење објекта

Радови на адаптацији дезо – баријере и санација керамичке облоге базена СЦ “Сајмиште”

Радови на постављању нове облоге на платоу базена СЦ “Сајмиште”

Услуге фиксне телефоније

Услуге замене и одржавање стаклених површина

Консултантске услуге

Процена вредности капитала

Услуге стручног надзора

Рачунарска опрема

Услуге стручног надзора

Фреон

Набавка и уградња семафорског система у Малој двворани ЈП “СПЦ Војводина”

Јавне набавке 2016

Јавне набавке у отвореном поступку

Електрична енергија

Осигурање имовиме, возила и лица

Радови на санацији ригола и замена хидроизолације равног крова, број: 4/16-1

Радови на замени флуоресцентне расвете енергетски ефикасном у делу спортских објеката ЈП ,, СПЦ Војводина“ бр. 5/16-1

Преговарачки поступак са објављивањем јавног позива за набавку радова на замени флуоресцентне расвете енргетски ефикасном у делу спортског објекта ЈП ,,СПЦ Војводина“

Јавне набавке мале вредности

Услуга омладинских и студентских задруга

Горива

Замена и одржавање стаклених површина

Материјал за свакодневно одржавање хигијене у објекту

Услуге рекламе у медијима

Kанцеларијски материјал

Штампани материјал

Специјална средства за чишћење објекта

Електроматеријал

Материјал за одржавање система за грејање и хлађење објекта

Фреон

Услуге чишћења

Услуге фиксне телефоније

Израда пројектне документације за СЦ ,,Сајмиште“, број 11/16-1

Радови на изградњи теретане на СЦ ,,Сајмиште“, број 6/16-1

Радови на реконструкцији дечијег игралишта, број 7/16-1

Израда елабората о стању конструкције и пројекта санације конструкције затвореног базена, број 10/16-1

Јавне набавке 2015

Јавне набавке мале вредности

Услуга студентских и омладинских задруга

Материјал за репродукцију

Правне услуге

Бензин и дизел гориво

Замена и одржавање стаклених површина

Материјал за водовод и грејање

Увођење стандарда ISO

Материјал за одржавање система за грејање и хлађење објекта

Канцеларијски материјал

Услуге рекламе у медијима- Оглашавање на лед билбордима

Грађевински материјал

Генерални ремонт компресора у расхладном постројењу

Материјал и средства за свакодневно одржавање хигијене у објекту

Видео надзор

Фреон

Одржавање возног парка

Средства за третирање и контролу базенске воде

Фреон

Радови на измештању цевовода топле воде за машинску салу КБ1

Радови на адаптацији и санацији санитарних чворова

Рачунарска опрема

Услуге чишћења

Материјал за чишћење куглане

Опрема за ваздушно стрелиште

Услуга мобилне телефоније

Спортске справе за теретану

Радови на адаптацији простора теретане