Израда елабората о стању конструкције и пројекта санације конструкције затвореног базена, број 10/16-1