Менаџмент ЈП ,,Спортски и пословни центар Војводина”

Mr Milan Jaric

мр Милан Јарић

директор

Рођен 11.07.1972. године у Новом Саду. После завршене средње електротехничке школе у Новом Саду, 1991. год. уписао  Економски факултет  у Суботици, смер ,,Унутрашња и спољна трговина” и дипломирао 1996. год. са темом ,,Царине и царинска политика”. Магистарску тезу под насловом ,,Управљање јавним набавкама у процесу транзиције” одбранио  2007. год. на Универзитету „Браћа Карић“- Факултет за трговину и банкарство у Београду.

Почетком 1997. год. засновао радни однос у компанији „ЕЛНОС“ ад, Нови Сад, где  je  радио на пословима Шефа пословнице. Од 2001. год. у „Гуминс“ ад, Нови Сад обављао je послове самосталног стручног референта. Почетком 2003. год засновао  радни однос у Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад, где je обављао послове самосталног стручног сарадника, шефа службе, руководиоца сектора и помоћника директора у Сектору за комерцијалне послове, једно време обављао послове помоћника шефа Службе плана и анализе у Сектору за финансије, као и послове шефа Службе за наплату потраживања.

Од месеца јула ове године je на позицији вршиоца дужности директора у Јавном предузећу „Спортски и послови центар Војводина“ Нови Сад.

Похађао je следеће семинаре:

 • Принцип трговања на берзама и хартијама од вредности- Савезна комисија за хартије од вредности и финансијско тржиште, Београд;
 • Јавне набавке и тендерске процедуре- Центар за едукацију Привредне коморе Србије;
 • Управљање имовином у локалним самоуправама- Стална конференција градова и општина, Београд;
 • Квалитетан и безбедан производ- Центар за стратешка истраживања националне безбедности, Београд;
 • Интерна ревизија као подршка развоју корпоративног управљања- Центар за унапређење корпоративног управљања, Бања Лука;
 • Актуелни проблем стечаја и ликвидације- Центар за унапређење корпоративног управљања, Бања Лука;
 • Психологија успеха уз екологију свести- Регионална привредна комора, Нови Сад;
 • Тумачење и примена закона о ПДВ-у- Центар за унапређење корпоративног управљања, Бања Лука и
 • „Могућност финансирања путем ЕУ фондова“- Фонд Европски послови Аутономне покрајине Војводине.

Аутор је и коаутор следећих радова из области економије, који се налазе у   зборницима конференција са међународним учешћем:

 • „Најзначајније тенденције друштвено-економског развоја руралних подручја са освртом на подручје западног Балкана“, са др Стеваном Петковићем, Прваа међународна агробизнис конференција, Врњачка Бања, 2014. год.;
 • „Економски развој руралних подручја у функцији здравствене заштите“, са др Стеваном Петковићем, међународна конференција, Врањска Бања, 2014. год.;
 • “Приступање Републике Србије Европској унији и преговарање по поглављу 5. – јавне набавке”, са др Здравком Миличевићем, Прва међународна агробизнис конференција, Копаоник, 2015. год.;
 • „Иновативност у функцији привредног развоја“, са Доц. др Стеваном Петковићем, Друга међународна научна конференција, Нови Пазар, 2015. год.;
 • “Сектор малих и средњих предузећа као значајан фактор привредног развоја у Босни и Херцеговини”, са Доц. др Стеваном Петковићем, Међународна конференција, Рибарска бања, 2016. год. и
 • “Настанак и савремени трендови у корпоративном управљању са посебним освртом на јавна предузећа у Републици Србији”, са Доц. др Стеваном Петковићем и дипл. прав. Соњом Пејакић, Међународна конференција, НОРЦЕВ, 2016. год.

Члан je Центра за унапређење корпоративног управљања из Бања Луке. Кроз досадашњу радну каријеру профилисао  се у радну, одговорну,   комуникативану особу посвећену послу. Способан за индивидуални и тимски рад, као и за руковођење. Поседује знања и вештине из области трговине и јавно-комуналних послова. Активно се служи рачунаром- MS Office (Word, Excel), и говори енглески језик.

mr Dragomir Djukic

мр Драгомир Ђукић

Председник Надзорног одбора

Рођен сам 18. 1.1955. године у Госпођинцима, Општина Жабаљ, Република Србија, где сам и завршио основну школу. Гимназију и Економски факултет завршио сам у Новом Саду и Суботици, а постдипломске студије на тему «Наука о менаџменту – област саобраћаја и веза» у Београду.

У сталном радном односу сам од 1978. године, прво у Фабрици шећера у Жабљу, потом у ИП Матице српске у Новом Саду, а од  1985. године у ПТТ «Нови Сад» и то на месту стручног референта за инвестиције, затим као шеф  Службе књиговодства и као помоћник генералног директора Предузећа.

Формирањем ЈП ПТТ Саобраћаја «Србија», прве године радим као директор Економског сектора за ТП Нови Сад, а од 1991. до 2000. године на месту помоћника генералног директора ЈП ПТТ, задужен за Војводину.

У периоду од 1988. до 1992. био сам стални члан Комисије  ЗЈ ПТТ за економске односе и међународну салдацију.

У два мандата, укупно осам година, био сам члан УО Kонтинентал банке у Новом Саду и Поштанске штедионице Београд.

Један сам од оснивача и први председник УО Покрајинског центра за таленте.

Био сам члан Радне групе за израду пројекта Средњорочног плана развоја Аутономне покрајине Војводине, задужен за инфраструктуру, који је крајем 2003. године усвојен од стране Скупштине АПВ.

Члан сам УО Привредне коморе Војводине од 1996. године, где сам и сада, од 01. 01. 2003, у сталном радном односу.

Говорим руски језик. Живим у Новом Саду, ожењен сам и имам двоје деце.

Zeljko Veselinovic

Жељко Веселиновић

Члан Надзорног одбора

Лични подаци:

Адреса: Цара Душана силног 6, Ветерник
Телефон: 063/527-133
Датум рођења: 02.12.1959.
Место рођења:Голубић (Р. Хрватска)
Држављанство:Р. Србија

Профил:

Вредан, одговоран, флексибилан, креативан. Ожењен, отац двоје деце. Спреман за прихватање нових знања и константно усавршавање. Оријентисан тимски уз способност индивидуалног деловања.

Основну школу завршио у Ветернику, средњу машинску школу завршио у Новом Саду 1978. године. Након тога, уписао Пољопривредни факултет, смер Пољопривредна механизација и завршио га на редовним студијама као узоран студент 1982.године. Радио у Нафтној Индустрији Србије од 1986-2013 године.

Образовање:

1978-1982године Пољопривредни факултет, Нови Сад
Смер: Пољопривредна механизација

1974-1978. године Средња машинска школа, Нови Сад

Радно искуство:

Радио у Нафтној Индустрији Србије( НИС) од 1986-2013 године, као сменовођа оператор складишта и дораде горива и кординатор и саветнику продаји моторних и индустријских уља.

Додатне информације:

Познавање рада на рачунару, Windows, MS Office и Интернет, возачка дозвола Б категорије. Бављење спортом и дугогодишњи рад у кошарци.

Milomir Karanovic

Миломир Карановић

Члан Надзорног одбора

Датум и место рођења: 24.02.1955. године, Рашка
E-mail:milomir.karanovic@spens.rs

РАДНО ИСКУСТВО:

Послови: Тренутно обављам послове  главног инжењера теннике  у ЈП ,,СПЦ Војводина”, а у предходном периоду обављао сам послове управника, заменика управника и самосталног стручног сарадника за обраду базенске воде у Спортском центру ,,Сајмиште” који је оквиру ЈП ,,СПЦ Војводина”.

Непосредно  учествовање у изради програма рада,  планова јавних набавки, ивестиционих програма, функционисању техничких система, опреме и уређаја, као и техничких унапређења  која су значајну примену  нашла  при обради базенске воде   што потврђују  научно- стручни радови  које сам објавио. Носилац сам и предлога за доношење неопходних законских одредби за одређене области. Често сам вршио стручни надзор, како у овом предузећу тако и у другим предузећима,  на уградњи хидромашинских  постројења за обраду базенске воде.

Рад у  у органу Јавног предузећа: Члан сам  Надзорног одбора у ЈП ,,СПЦ Војводина” као представник  запослених од 31.10.2014.

1978  –  2005.

Послови: Технолог, главни технолог, шеф технологије и конструкције, руководилац производње,  координатора за маркентинг и развој, директора фабрике  „Ливница“,  руководиоца  за маркентинг и развој  као и комерцијалне послове,  у ,,Победи”- ИМО а касније у истој фирми под називом ,,Победа -Холдинг” а.д.

 • 20.10.1978. године  у „Победа – ИМО“ Нови  Сад, свој радни стаж започео сам  као  технолог у одељењу  технологије и конструкције ООУР „Ливац“, а после  четири  године  као руководилац  у истом одељењу  у трајању од 8 година, а затим сам  руководио производњом  у истом предузећу.  У каснијем периоду обаљао сам  послове координатора за маркентинг и развој у „Победа – Арматуре“ а.д. у оквиру  ,,Победа-Холдинг” а.д. Нови  Сад.
 • 1999 – 2003. године обављао сам послове директора фабрике „Ливница“ у трајању од  преко 4 год.
 • 2003 – 2005. године  обављао сам послове руководиоца  за маркетинг и развој  као и комерцијалне послове продаје и набавке у истом предузећу „Победа – Арматуре“ а.д. Нови  Сад

Рад у привреди,  започет у технологији  и конструкцији,  а касније  настављен на пословима координатора за маркетинг и развој, огледа се у освајању нових призвода –  фабрика „Ливница“ поред основног призводног програма (полупроизвода) по први пут осваја и ради своје нове  финалне производе, који су  успешно  одговорили захтевима тржишта. Рад у даљем  периоду  односи се на  руковођење у поменутом  предузећу где је остварено успешно пословање.

Рад у  у органу  предузећа: Био сам члан Управног одбора у ,,Победи-Холдинг” а.д. у периоду од 2003. до 2007.

ОБРАЗОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ:

 • 1978.године ВТШ у Новом Саду, квалификација ВШС, стечено звање –инг. металуршки
 • 2008. године  Високу техничку школу струковних студија у Новом Саду, квалификација ВСС, стечено звање струковни инг. металургије област металуршко инжињерство
 • 2010. године на специјалистичким  студијма:  Заштиту животне средине, квалификација други степен високог образовања, стечено звање специјалиста  заштите животне средине  (специјалистички  рад из области  управљања базенским  водама)

Личне способности и компетенције: Знање руског  и делимично енглеског језика.

ОБЈАВЉЕНИ  НАУЧНО – СТРУЧНИ РАДОВИ:

Објавио сам  више научно стручних  радова из области базенских вода  на међународном  научном саветовању.

ТЕХНИЧКЕ СПОСОБНОСТИ И  КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

 • Уверење Интерног проверивача система квалитета  ИСО 9001-2000 (TŰV), бр.Но.02-02-111 -Познавање рада на рачунару (WORD,EXEL,OUTLOOK, POWER POINT) – Цертификати  Ризик и безбедоносни инжењеринг 2011, 2012  и 2015. год.
 • Уверење о стручној обучености за рад на обради базенске воде са наплавним филтерима
 • Диплома  интерног проверивача за интегрисани систем менаџмента   ИСО 9000- ИСО 14000-  OHSAS  18000, бр.  920 – 2015.
 • Цертификати  за управљање отпадом  2014.